Prijava za roditelje

Javni natječaj

J.P.U  '' Ivančica ''  Usora

Žabljak  bb, 74230 Usora

-Upravni odbor-

Broj: 26/2019

Datum: 18.7.2019.

Na temelju članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10, 8/12 i 13/14), te člnaka 35. Pravila Javne predškolske ustanove ''Ivančica'' Usora  ( '' Službeni glasnik općine Usora '', broj: 3/11 ),  te članova 13.-16. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji u J.P.U. ''Ivančica'' Usora, Upravni odbor  na sjednici održanoj dana 16.7.2019.godine je donio Odluku na osnovu koje  r a s p i s u j e :

JAVNI NATJEČAJ

I

Raspisuje se javni natječaj za upražnjena radna mjesta u J.P.U. ''Ivančica'' Usora, na određeno vrijeme –period od godinu dana, i toza:

II

Opis poslova za radno mjesto odgajatelja je sljedeći:

-neposredan odgojno-obrazovni rad s djecom

-briga o higijeni djece, njihovom zdravlju i napretku u razvoju

-rad u stručnim tijelima i rad na pedagoškoj dokumentaciji

-stručno usavršavanje (individualno i organizirano)

-suradnja s roditeljima, kolektivom i stručnim suradnicima

-priprema i organizacija svečanosti

-rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića

-uvođenje inovacija, suvremenih oblika i metoda izrada didaktičkih sredstava

-poslovi na estetskom uređenju vrtićkog prostora

-ostali poslovi po dogovoru s ravnateljem.

III

Opis poslova za radno mjesto  njegovatelja je sljedeći:

-poslovi brige i njege djece jasličke i vrtićke dobi

-organizira aktivnosti i prati razvoj djece i njihov napredak

-nadziranje i predlaganje mjera za poboljšanje sanitarno-higijenskih uvjeta rada u vrtiću

-suradnja s roditeljima i rad u stručnim tijelima

-stručno usavršavanje, priprema i vođenje dokumentacije

-vrši trijažu bolesne djece, djeluje u suradnji s upravom vrtića

-vodi brigu o prehrani, fiziološkim potrebama i higijeni djece

-poslovi na estetskom uređenju vrtićkog prostora

-obavlja i druge poslove po dogovoru sa ravnateljem.

IV

Opis poslova za radno mjesto spremačice je sljedeći:

-svakodnevno čišćenje glavnih prostorija za dječje aktivnosti, blagovaonicu i hodnika

-svakodnevno čišćenje sanitarnih čvorova

-održavanje čistoće i higijene podova, prozora,vrata, namještaja i zidova vrtića

-održavanje čistoće sporednih i pomoćnih prostorija

-čišćenje terasa i održavanje pločnika oko vrtića

-održava travnjake, cvijetnjake i vrt dvorišta Ustanove i igrališta

-loži i održava peć za centralno grijanje

-obavljanje i drugih poslova po dogovoru sa ravnateljem.

V

Opis poslova za radno mjesto kuhara je sljedeći:

-vrši narudžbu potrebnih namirnica, brine o raznovrsnosti obroka i svježini namirnica

-uz kontrolu preuzima i dovozi hranu

-u suradnji s ravnateljem radi na izradi jelovnika

-vodi evidenciju izdanih obroka po skupinama i utrošku namirnica

-organizira rad u kuhinji i brine se o racionalnom korištenju namirnica

-ukusno i kvalitetno priprema hranu – obroke, pomaže pri serviranju iste

-svakodnevno vodi brigu o urednosti kuhinje i dezinfekciji radnih površina i posuđa

-priprema hranu za posebne prigode (organizirane proslave i sl.)

-po potrebi vrši i druge poslove po dogovoru sa ravnateljem.

VI

Opći uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći:

Da je državljanin Bosne i Hercegovine,

Da je osoba starija od 18 godina,

Da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

VII

Posebni uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći:

VSS ili VŠS -  Master/profesor/prvostupnik/nastavnik predškolskog odgoja,

SSS, VŠS – medicinska škola

SSS – zanimanje kuhar,

OŠ ili SSS - spremačica

Da poznaje rad na računaru ( za poziciju odgajatelja)

Položena pedagoška grupa predmeta (za poziciju njegovatelja)

Da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.

VIII

Uz prijavu kandidata potrebno je dostaviti ( ovjerene kopije) :

IX

Javni natječaj će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: web stranica i oglasna ploča općine Usora, web stranica i oglasna ploča J.P.U. ''Ivančica'', tjednom listu ''Dnevni list“.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u tjednom listu.

X

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno na adresu:

J.P.U. '' Ivančica '' Usora ,  Upravni odbor,

Žabljak bb

74230 Usora

Sa naznakom: 

'' Prijava na javni natječaj za upražnjena radna mjesta J.P.U. ''Ivančica '' Usora – NE OTVARAJ ''

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije početka rada dostaviti lječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

                                                     Predsjednica Upravnog odbora

                                                                                           Karolina Perić

NOVOSTI I DEŠAVANJA U VRTIĆU:      Popis upisanih, 2021./2022. Upis u vrtić, šk. 2021./2022. Javni oglas za prijem odgajatelja Vrtići za Petrinju Projekt T"radicionalni glazbeni izričaji u vrtiću" Upis u vrtić, šk. 2020./2021. Javni oglas za prijem odgajatelja Javni oglas za prijem odgajatelja Popis primljene djece za šk.2019./2020. Javni natječaj

Rad sa djecom

Predškolski odgoj čini početnu strukturu integralnog odgojnog sistema. Kao temeljni dio sistema ima nezamjenjivu ulogu u odgoju i obrazovanju djece.

Okruženje za učenje djece

Smatramo da okruženje najsnažnije određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihova učenja.

Učenje

Kada promišljaju o vrtiću roditelji ga često, gotovo isključivo, poistovjećuju sa vršnjačkom socijalizacijom i ciljanim razvojim aktivnostima.