Prijava za roditelje

Javni oglas za prijem odgajatelja

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA USORA

Javna predškolska ustanova '' Ivančica ''  Usora

Broj: 20/2020

Datum: 22.7.2020.

Na temelju članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10, 8/12 i 13/14), članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 8/19), članka 35. Pravila Javne predškolske ustanove ''Ivančica'' Usora  (''Službeni glasnik općine Usora '', broj: 3/11), Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u J.P.U. ''Ivančica'' Usora, te Odluke Upravnog odbora J.P.U. ''Ivančica'' Usora  (broj:17/20), Upravni odbor J.P.U. „Ivančica“   raspisuje:

JAVNI OGLAS

Za prijem  u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme

I

Raspisuje se javni oglas za upražnjeno radno mjesto u J.P.U. ''Ivančica'' Usora, na neodređeno vrijeme i toza:

II

Opis poslova za radno mjesto odgajatelja je sljedeći:

- neposredan odgojno-obrazovni rad s djecom

- briga o higijeni djece, njihovom zdravlju i napretku u razvoju

- rad u stručnim tijelima i rad na pedagoškoj dokumentaciji

- stručno usavršavanje (individualno i organizirano)

- suradnja s roditeljima, kolektivom i stručnim suradnicima

- priprema i organizacija svečanosti

- rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića

- uvođenje inovacija, suvremenih oblika i metoda izrada didaktičkih sredstava

- poslovi na estetskom uređenju vrtićkog prostora

- ostali poslovi po potrebi.

III

Opis poslova za radno mjesto  njegovatelja je sljedeći:

-poslovi brige i njege djece jasličke i vrtićke dobi

-organizira aktivnosti i prati razvoj djece i njihov napredak

-nadziranje i predlaganje mjera za poboljšanje sanitarno-higijenskih uvjeta rada u vrtiću

-suradnja s roditeljima i rad u stručnim tijelima

-stručno usavršavanje, priprema i vođenje dokumentacije

-vrši trijažu bolesne djece, djeluje u suradnji s upravom vrtića

-vodi brigu o prehrani, fiziološkim potrebama i higijeni djece

-poslovi na estetskom uređenju vrtićkog prostora

-obavlja i druge poslove po dogovoru sa ravnateljem.

IV

Opis poslova za radno mjesto spremačice je sljedeći:

-svakodnevno čišćenje glavnih prostorija za dječje aktivnosti, blagovaonicu i hodnika

-svakodnevno čišćenje sanitarnih čvorova

-održavanje čistoće i higijene podova, prozora,vrata, namještaja i zidova vrtića

-održavanje čistoće sporednih i pomoćnih prostorija

-čišćenje terasa i održavanje pločnika oko vrtića

-održava travnjake, cvijetnjake i vrt dvorišta Ustanove i igrališta

-loži i održava peć za centralno grijanje

-obavljanje i drugih poslova po dogovoru sa ravnateljem.

V

Opis poslova za radno mjesto kuhara je sljedeći:

-vrši narudžbu potrebnih namirnica, brine o raznovrsnosti obroka i svježini namirnica

-uz kontrolu preuzima i dovozi hranu

-u suradnji s ravnateljem radi na izradi jelovnika

-vodi evidenciju izdanih obroka po skupinama i utrošku namirnica

-organizira rad u kuhinji i brine se o racionalnom korištenju namirnica

-ukusno i kvalitetno priprema hranu – obroke, pomaže pri serviranju iste

-svakodnevno vodi brigu o urednosti kuhinje i dezinfekciji radnih površina i posuđa

-priprema hranu za posebne prigode (organizirane proslave i sl.)

-po potrebi vrši i druge poslove po dogovoru sa ravnateljem.

VI

Opći uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,

da je osoba starija od 18 godina,

da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavljuje,

da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

VII

Posebni uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći:

za odgajatelja: VSS ili VŠS -  Master/profesor/prvostupnik/nastavnik predškolskog odgoja,

za njegovatelja: SSS, VŠS – medicinska škola

za kuhara: SSS – zanimanje kuhar,

OŠ ili SSS - spremačica

Položen stručni ispit

Položena pedagoška grupa predmeta (za poziciju njegovatelja)

Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

VIII

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Uredno popunjenu i potpisanu prijavu za navedeno radno mjesto, s kontakt brojem telefona i e-mailom,

IX

Ostale dokumente  kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta javnog oglasa, izabrani kandidat je dužan dostaviti u roku od 15 ( petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata:

uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak  (ne starije od 3 mjeseca)

uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

uvjerenje o nekažnjavanju

liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

X

Napomene:

- S kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju  obavit će se pismeni i usmeni stručni  ispit, a o vremenu održavanja pismenog i usmenog stručnog  ispita  isti će biti blagovremeno obavješteni.

- Literatura iz koje će biti pitanja za  pismeni i usmeni stručni ispit su važeća zakonska akta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko- dobojskog kantona,Cjeloviti razvojni program Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja Zeničko- dobojskog kantona).

- Predviđen je probni rad od tri mjeseca.

- Za dodatna pojašnjenja kontaktirati 032/891350 ili 063/993959.

XI

Visina osnovne plaće: 800,00 KM (odgajatelj); 650,00 KM (njegovatelj); 600,00 KM (kuhar); 500,00 KM (spremačica).

XII

Javni natječaj će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: web stranica Općine Usora, web stranica J.P.U. ''Ivančica'' i dnevnom listu ''Dnevni list“.

Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

XIII

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti poštom, preporučeno na adresu:

J.P.U. '' Ivančica '' Usora

Žabljak bb, 74230 Usora, BiH

S naznakom:

'' NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Svu traženu dokumentaciju treba dostaviti  u orginalu ili ovjerene kopije.

Ustanova nije obvezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Nepotpune, neblagovremene  i neuredne  prijave na javni oglas, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa komisija će odbaciti zaključkom.

                                                     Predsjednica Upravnog odbora

                                                                                           Karolina Perić

NOVOSTI I DEŠAVANJA U VRTIĆU:      Popis upisanih, 2021./2022. Upis u vrtić, šk. 2021./2022. Javni oglas za prijem odgajatelja Vrtići za Petrinju Projekt T"radicionalni glazbeni izričaji u vrtiću" Upis u vrtić, šk. 2020./2021. Javni oglas za prijem odgajatelja Javni oglas za prijem odgajatelja Popis primljene djece za šk.2019./2020. Javni natječaj

Rad sa djecom

Predškolski odgoj čini početnu strukturu integralnog odgojnog sistema. Kao temeljni dio sistema ima nezamjenjivu ulogu u odgoju i obrazovanju djece.

Okruženje za učenje djece

Smatramo da okruženje najsnažnije određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihova učenja.

Učenje

Kada promišljaju o vrtiću roditelji ga često, gotovo isključivo, poistovjećuju sa vršnjačkom socijalizacijom i ciljanim razvojim aktivnostima.