Prijava za roditelje

Natječaj

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA USORA

JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA '' IVANČICA ''  USORA

Broj: 61/2021

Datum: 8.11.2021.

Na temelju članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10, 8/12 i 13/14), članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 8/19), članka 35. Pravila Javne predškolske ustanove ''Ivančica'' Usora  (''Službeni glasnik općine Usora '', broj: 3/11), Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u J.P.U. ''Ivančica'' Usora, te Odluke Upravnog odbora J.P.U. ''Ivančica'' Usora  (broj:60/21), Upravni odbor J.P.U. „Ivančica“   raspisuje:

JAVNI OGLAS

Za prijem  u radni odnos radnika/ice na određeno vrijeme

I

Raspisuje se javni oglas za upražnjeno radno mjesto u J.P.U. ''Ivančica'' Usora, na određeno vrijeme, period od godinu dana i toza:

II

Visina osnovne plaće: 770,00 KM.

III

Opis osnovnih poslova za radno mjesto odgajatelja je sljedeći:

- neposredan odgojno-obrazovni rad s djecom,

- briga o higijeni djece, njihovom zdravlju i napretku u razvoju,

- rad u stručnim tijelima i rad na pedagoškoj dokumentaciji,

- stručno usavršavanje (individualno i organizirano),

- suradnja s roditeljima, kolektivom i stručnim suradnicima,

- rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića,

- uvođenje inovacija, suvremenih oblika i metoda izrada didaktičkih sredstava,

- priprema i organizacija svečanosti,

- poslovi na estetskom uređenju vrtićkog prostora,

- ostali poslovi po potrebi.

IV

Opći uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,

da je osoba starija od 18 godina,

da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavljuje,

da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

V

Posebni uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći:

Da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije

Da poznaje rad na računaru.

VI

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Uredno popunjenu i potpisanu prijavu za navedeno radno mjesto, s kontakt brojem telefona i e-mailom,

VII

Ostale dokumente (ne starije od 3 mjeseca) kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta javnog oglasa, izabrani kandidat je dužan dostaviti u roku od 15 ( petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata:

uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

uvjerenje o nekažnjavanju

liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

VIII

Napomene:

- S kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju  obavit će se pismeni i usmeni stručni  ispit, a o vremenu održavanja pismenog i usmenog stručnog  ispita  isti će biti blagovremeno obavješteni.

- Literatura iz koje će biti pitanja za  pismeni i usmeni stručni ispit su važeća zakonska akta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja (Bećirović-Karabegović, J. (2018). Razvojno primjereni predškolski kurikulum, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko- dobojskog kantona;Cjeloviti razvojni program Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja Zeničko- dobojskog kantona).

- Za dodatna pojašnjenja kontaktirati 032/891350 ili 063/993959.

IX

Javni natječaj će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: web stranica Općine Usora, web stranica J.P.U. ''Ivančica'' i dnevnom listu ''Dnevni list“.

Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

X

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti poštom, preporučeno na adresu:

Javna predškolska ustanova '' Ivančica '' Usora

Žabljak bb, 74230 Usora, BiH

S naznakom:

'' NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Svu traženu dokumentaciju treba dostaviti  u orginalu ili ovjerene kopije.

Ustanova nije obvezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Nepotpune, neblagovremene  i neuredne  prijave na javni oglas, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa komisija će odbaciti zaključkom.

                                                                                                                                 Predsjednica Upravnog odbora

                                                                                                                                        Karolina Perić

NOVOSTI I DEŠAVANJA U VRTIĆU:      Javni oglass Javni oglas Upis u vrtić Javni poziv Natječaj za ravnatelja/icu Javni poziv Općine Usora Natječaj Popis upisanih, 2021./2022. Upis u vrtić, šk. 2021./2022. Javni oglas za prijem odgajatelja

Rad sa djecom

Predškolski odgoj čini početnu strukturu integralnog odgojnog sistema. Kao temeljni dio sistema ima nezamjenjivu ulogu u odgoju i obrazovanju djece.

Okruženje za učenje djece

Smatramo da okruženje najsnažnije određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihova učenja.

Učenje

Kada promišljaju o vrtiću roditelji ga često, gotovo isključivo, poistovjećuju sa vršnjačkom socijalizacijom i ciljanim razvojim aktivnostima.


osmrtnicama ljubuški umrli ljubuški osmrtnice grude smrtovnice sarajevo osmrtnice smrtovnice livno umrli lektire jastuci madraci horoscope umrli vicevi horoskop knjige