Prijava za roditelje

Natječaj za ravnatelja/icu

Javna predškolska ustanova  ''Ivančica''  Usora

Žabljak  bb, 74230 Usora, BiH

Upravni odbor

Dana, 15. veljače 2022. godine

Na temelju članka 8.  Zakona  ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine  (Službene novine Federacije BiH, broj: 34/03),  članka 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 7/10, 8/12 i 13/14), te članka 41. Pravila javne predškolske ustanove ''Ivančica'' Usora ('' Sl. glasnik općine Usora'' broj: 13/17 ), Upravni odbor J.P.U. ''Ivančica'' Usora  r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice J.P.U. ''Ivančica'' Usora

Objavljuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Usora, na razdoblje od četiri (4) godine – 1 izvršitelj.

Opis pozicije ravnatelja/ice predškolske ustanove:

Ravnatelj/ica predškolske ustanove pored poslova i zadataka utvrđenih zakonom obavlja i poslove:

- predlaže program odgojno-obrazovnog rada i aktivnosti za unaprjeđenje tog rada u okviru

  godišnjeg programa rada i poduzima odgovarajuće mjere za njihovo provođenje,

- vrši izbor i postavljanje svih ostalih uposlenika i sa njima zaključuje ugovor o radu, odnosno

  donosi odluku o prestanku ugovora o radu,

- prati i usmjerava rad odgajatelja i drugih uposlenika ustanove,

- podnosi izvješće o radu ustanove i rezultatima odgojno-obrazovnog rada: upravnom odboru,

  osnivaču i pedagoškom zavodu koji vrši stručni nadzor,

- obavlja i druge poslove predviđene Pravilima ustanove.

Opći uvjeti za imenovanje ravnatelja/ice predškolske ustanove:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da je osoba starija od 18 godina,

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i  

    Hercegovini (bilo na razni države ili entiteta) u razdoblju od tri godine prije dana objave

    upražnjenog položaja,

- da se na njih ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

- da nema privatni financijski interes u instituciji u kojoj se prijavljuje,

- da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

- da nije osuđivan za kazneno djelo ili privredni prijestup.

Posebni uvjeti za imenovanje ravnatelja/ice predškolske ustanove:

- da ima visoku stručnu spremu, odnosno završen najmanje prvi studijski ciklus u području

  predškolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije ili psihologije,

- da ima najmanje pet godina rada na poslovima odgoja i obrazovanja, a naročito se ističe svojim

  radom u organizaciji odgojno-obrazovne djelatnosti, pedagoškoj teoriji i praksi,

- da ima najmanje tri godine rada na poslovima rukovođenja, sposobnost tumačenja ekonomskih i pravnih analiza i da ima položen stručni ispit.

Prijave kandidata trebaju sadržavati:

- kraći životopis, adresu i kontakt telefon,

- fotokopija osobne iskaznice,

- dokaz o školskoj spremi,

- ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere,

- ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- ovjerenu izjavu da nema privatni financijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira,

- dokaz o radnom iskustvu u struci i dokaz o obavljanju rukovodećih poslova,

- uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),

- uvjerenje (dokaz) da nije osuđivan za kazneno djelo ili privredni prijestup (ne starije od 3

  mjeseca),

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Sva dokumentacija treba biti original ili ovjerena fotokopija.

Javni natječaj će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: web stranica općine Usora, oglasna ploča općine Usora, oglasna ploča J.P.U. ''Ivančica'', jednim dnevnim novinama i Službenim novinama F BiH.

Natječaj ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama F BiH.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Podnositelji prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od deset dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće biti razmatrani u daljnjem postupku imenovanja.

Kandidati/kinje koji/e budu izabrani/e u uži izbor biti će pozvani na intervju kojeg će provesti Upravni odbor Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Usora.

Upravni odbor imenuje ravnatelja/icu, uz prethodno pribavljenu suglasnost Osnivača.

Kandidat/kinja koji/a bude izabran/a obvezan/a je prije stupanja na dužnost dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti – liječničko uvjerenje, kojim dokazuje opću zdravstvenu sposobnost.

Prijave s traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

J.P.U. ''Ivančica'' Usora,  Upravni odbor, Žabljak bb, 74230 Usora.

Sa naznakom: 

''Prijava na javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice J.P.U. ''Ivančica'' Usora – NE OTVARAJ ''

                                                                                                                               Predsjednica Upravnog odbora

                                                                                                                              ___________________________________

                                                                                                                                                Ana Nikić

NOVOSTI I DEŠAVANJA U VRTIĆU:      Javni oglass Javni oglas Upis u vrtić Javni poziv Natječaj za ravnatelja/icu Javni poziv Općine Usora Natječaj Popis upisanih, 2021./2022. Upis u vrtić, šk. 2021./2022. Javni oglas za prijem odgajatelja

Rad sa djecom

Predškolski odgoj čini početnu strukturu integralnog odgojnog sistema. Kao temeljni dio sistema ima nezamjenjivu ulogu u odgoju i obrazovanju djece.

Okruženje za učenje djece

Smatramo da okruženje najsnažnije određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihova učenja.

Učenje

Kada promišljaju o vrtiću roditelji ga često, gotovo isključivo, poistovjećuju sa vršnjačkom socijalizacijom i ciljanim razvojim aktivnostima.


osmrtnicama ljubuški umrli ljubuški osmrtnice grude smrtovnice sarajevo osmrtnice smrtovnice livno umrli lektire jastuci madraci horoscope umrli vicevi horoskop knjige