Prijava za roditelje

Igradnja zgrade Dječijeg vrtića, faza III

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA USORA

Javna predškolska ustanova „Ivančica“ Usora

Broj: 326/22

Dana, 8.11.2022. godine

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. stavak (1), (3) i (6), te članka 72. stavak (3), točka c) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 39/14), provedene procedure u postupku javne nabave za projekt "Izgradnja zgrade Dječijeg vrtića, faza III., Javna predškolska ustanova „Ivančica“ Usora“broj nabave:306/22 od 13.10.2022 godine, Obavještenje o javnoj nabavi na portalu javnih nabava broj:31562-1-3-1-3-1/22 od 14.10.2022. godine, ispravke Obavještenja o javnoj nabavi broj: 31562-1-3-1-8-2/22 od 24.10.2022. godine , Zapisnika o rangiranju prihvatljivih ponuda nakon E-aukcije broj 325/22 od 7.11.2022. godine ravnateljica J.P.U. „Ivančica“ Usora donosi:

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

I

II

Obvezuje se izabran ponuditeljGD „Zenit“ d.o.o. Usora, da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke dostavi Ugovornom organu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje svoje kvalifikacije na način i u formi kako je propisano tenderskom dokumentacijom, točkom12. pod a., b., c. i d. ukoliko istu nije dostavio uz Ponudu.

III

Ova Odluka objavit će se na web stranici www.vrtic-ivancica.com, istovremeno sa upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 39/14).

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužena je J.P.U. „Ivančica“ Usora..

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 39/14).

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj:306/22 od 13.10.2022 godine. Javna nabava je provedena sukladno otvorenom postupku za dostavu ponuda za nabavu radova za "Izgradnja zgrade Dječijeg vrtića, faza III., Javna predškolska ustanova „Ivančica“ Usora“. Procijenjena vrijednost javne nabave bez uračunatog PDV-a je iznosila188.000,00 KM. Оbavijest o nabavi objavljena је na Portalu javnih nabava dana 14.10.2022. godine pod brojem: 31562-1-3-1-3-1/22 i ispravka o Obavijesti o nabavi dana 24.10.2022. godine pod brojem: 31562-1-3-1-8-2/22.

Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano Rješenjem broj:315/22 od 31.10.2022. godine, dostavilo je dana 7.11.2022. godine Zapisnik o rangiranju prihvatljivih ponuda nakon E-aukcije broj 325/22 s preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku predmetne javne nabavke. U postupku је utvrđeno dа је Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 4 (četiri).

- da su blagovremeno zaprimljene 4(četiri) ponude, kako slijedi:

R.br.

Br. protokola ugovornog tijela i vrijeme zaprimanja ponude

Naziv ponuditelja

1

2

3

1.

318/21 od 3.11.2022. god. u 10:04 sati

GD „Zenit“ doo Usora

2.

319/21 od 4.11.2022. god. u 9:53 sati

„DKM Gradnja“ doo Maglaj

3.

320/21 od 4.11.2022. god. u 10:03 sati

„INGART“ doo Usora

4.

321/22 od 4.11.2022. god. u 11:28 sati

„Ćosićpromex“ d.o.o.

Uvidom u dostavljene ponude Ponuditelja, Povjerenstvo je izvršilo provjeru njihove ispravnosti i prihvatljivosti , te je nakon toga izvršilo rangiranje prihvatljivih ponuda:

R.br.

PONUDITELJ

Cijena na javnom otvaranju KM (bez PDV-a )

Popust

Cijena na javnom otvaranju KM

(s PDV-om)

Rang

1

2

3

4

5

6

I.

GD Zenit d.o.o. Usora

207.663,43

Ne

242.966,21

1.

II.

DKM Gradnja d.o.o. Maglaj

238.070,00

Ne

278.541,90

3.

III.

„INGART“ doo Usora

211.441,00

Ne

247.385,97

2.

IV.

ĆOSIĆPROMEX“ doo Usora

246.056,25

Ne

287.885,81

4.

Kriterij za ocjenjivanje ponuda je najniža cijena.

Na temelju Izvještaja o toku i završetku e-aukcije izvršeno je rangiranje ponuda prema utvrđenom kriteriju najniže cijene kako slijedi:

R.br.

PONUDITELJ

Cijena na javnom otvaranju KM (bez PDV-a )

Popust

Cijena na javnom otvaranju KM

(s PDV-om)

Rang

1

2

3

4

5

6

I.

GD „Zenit“ d.o.o. Usora

168.700,00

Ne

197.379,00

1.

II.

„INGART“ doo Usora

169.000,00

Ne

197.730,00

2.

III.

Ćosićpromex d.o.o. Usora

188.000,00

Ne

219.960,00

3.

IV.

DKM Gradnja d.o.o. Maglaj

207,450,00

Ne

242.716,50

4.

Budući da je ponuda ponuditelja GD„Zenit“ d.o.o. Usora nakon provedene e-aukcije ocijenjena kao najpovoljnija i s najnižom cijenom, Povjerenstvo za nabavu predložilo je prihvatanje ponude, te sukladno članku 70. Zakona, donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditeljaGD„Zenit“ d.o.o. Usora, za predmetnu nabavu. Ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 168.700,00bez PDV-a, a ukupna cijena ponude sa PDV-om iznosi 197.379,00.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja tе оcjenu prispjelih ponuda, sukladno kriterijima iz Tenderske dokumentacije i sukladno Zakonu o javnim nabavama i podzakonskim aktima. U postupku ocjene provedenog postupka, rukovoditelj ugovornog tijela nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili temelj za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.

Sukladno gore navedenom, primjenom primjenom kriterija za dodjelu ugovora iz članka 64, stavka (1), točka b) (najniža cijena) Zakona o javnim nabavama, te shodno članku 9. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16), оdlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijama ove odluke.

RAVNATELJICA

Mr.sc. Edita Vuković Antolović

Dostavljeno:

Ponuditeljima (4),

Povjerenstvu i

a/a

NOVOSTI I DEŠAVANJA U VRTIĆU:      Djeca upisana u šk. 2024./2025. godinu Javni oglas Big discoveries by small scientist Five star sports for kids Upis u vrtić za šk.2024./2025. god. Projekt Javni oglass Javni oglas Upis u vrtić Javni poziv

Rad sa djecom

Predškolski odgoj čini početnu strukturu integralnog odgojnog sustava. Kao temeljni dio tog sustava, ima nezamjenjivu ulogu u odgoju i obrazovanju djece.

Okruženje za učenje djece

Smatramo da okruženje najviše određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihovog učenja.

Učenje
osmrtnicama ljubuški umrli ljubuški osmrtnice grude smrtovnice sarajevo osmrtnice smrtovnice livno umrli lektire jastuci madraci horoscope umrli vicevi horoskop knjige