Prijava za roditelje

Javni oglas

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA USORA

Javna predškolska ustanova'' Ivančica''  Usora

Broj: 62/2022

Datum: 18.11.2022.

Na temelju članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10, 8/12 i 13/14), članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 8/19), članka 35. Pravila Javne predškolske ustanove ''Ivančica'' Usora  (''Službeni glasnik općine Usora '', broj: 3/11), Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u J.P.U. ''Ivančica'' Usora, te Odluke Upravnog odbora J.P.U. ''Ivančica'' Usora  (broj: 61/22), Upravni odbor J.P.U. „Ivančica“   raspisuje

JAVNI OGLAS

Za prijem  u radni odnos radnika/ice na neodređeno vrijeme

I

Raspisuje se javni oglas za upražnjeno radno mjesto u J.P.U. ''Ivančica'' Usora, na neodređeno vrijeme, i toza:

II

Opis osnovnih poslova za radno mjesto odgajatelja je sljedeći:

- neposredan odgojno-obrazovni rad s djecom,

- briga o higijeni djece, njihovom zdravlju i napretku u razvoju,

- rad u stručnim tijelima i rad na pedagoškoj dokumentaciji,

- stručno usavršavanje (individualno i organizirano),

- suradnja s roditeljima, kolektivom i stručnim suradnicima,

- rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića,

- uvođenje inovacija, suvremenih oblika i metoda izrada didaktičkih sredstava,

- priprema i organizacija svečanosti,

- poslovi na estetskom uređenju vrtićkog prostora,

- ostali poslovi po potrebi.

III

Opći uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,

da je osoba starija od 18 godina,

da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavljuje,

da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

IV

Posebni uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći:

Da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije

Da poznaje rad na računaru.

V

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Uredno popunjenu i potpisanu prijavu za navedeno radno mjesto, s kontakt brojem telefona i e-mailom,

VI

Ostale dokumente (ne starije od 3 mjeseca) kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta javnog oglasa, izabrani kandidat je dužan dostaviti u roku od 15 ( petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata:

uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

uvjerenje o nekažnjavanju

liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

VII

Visina osnovne plaće odgajatelja: 840,00 KM.

VIII

Napomene:

- S kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju  obavit će se pismeni i usmeni stručni  ispit, a o vremenu održavanja pismenog i usmenog stručnog  ispita  isti će biti blagovremeno obavješteni.

- Literatura iz koje će biti pitanja za  pismeni i usmeni stručni ispit su važeća zakonska akta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja (Bećirović-Karabegović, J. (2018). Razvojno primjereni predškolski kurikulum, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko- dobojskog kantona;Cjeloviti razvojni program Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja Zeničko- dobojskog kantona).

- Za dodatna pojašnjenja kontaktirati 032/891350 ili 063/993959.

IX

Javni natječaj će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: web stranica Općine Usora, web stranica J.P.U. ''Ivančica'' i dnevnom listu ''Dnevni list“.

Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

X

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti poštom, preporučeno na adresu:

Javna predškolska ustanova '' Ivančica '' Usora

Žabljak bb, 74230 Usora, BiH

S naznakom:

'' NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Svu traženu dokumentaciju treba dostaviti  u orginalu ili ovjerene kopije.

Ustanova nije obvezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Nepotpune, neblagovremene  i neuredne  prijave na javni oglas, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa komisija će odbaciti zaključkom.

                                                     Predsjednica Upravnog odbora

                                                                                           Ana Nikić

NOVOSTI I DEŠAVANJA U VRTIĆU:      Javni oglass Javni oglas Upis u vrtić Javni poziv Natječaj za ravnatelja/icu Javni poziv Općine Usora Natječaj Popis upisanih, 2021./2022. Upis u vrtić, šk. 2021./2022. Javni oglas za prijem odgajatelja

Rad sa djecom

Predškolski odgoj čini početnu strukturu integralnog odgojnog sistema. Kao temeljni dio sistema ima nezamjenjivu ulogu u odgoju i obrazovanju djece.

Okruženje za učenje djece

Smatramo da okruženje najsnažnije određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihova učenja.

Učenje

Kada promišljaju o vrtiću roditelji ga često, gotovo isključivo, poistovjećuju sa vršnjačkom socijalizacijom i ciljanim razvojim aktivnostima.


osmrtnicama ljubuški umrli ljubuški osmrtnice grude smrtovnice sarajevo osmrtnice smrtovnice livno umrli lektire jastuci madraci horoscope umrli vicevi horoskop knjige