Prijava za roditelje

Rad sa djecom

Predkolski odgoj ?ini po?etnu strukturu integralnog odgojnog sistema. Kao temeljni dio sustava ima nezamjenjivu ulogu u odgoju i obrazovanju djece. Predkolski odgoj je bitan segment uspostavljanja prvih temelja za izgra?ivanje samostalne, autonomne, integrirane i stvarala?ke li?nosti.S pedagokog gledita rano uklju?ivanje djece u razvijanje njihovih karakternih crta, sticanje potrebnih navika (higijensko - zdravstvenih, kulturnih, radnih, stvarala?kih i eti?kih), identificiranje dispozicija za odre?ene vidove stvaralatva i osiguranje povoljnih uvjeta za intelektualni, tjelesni, moralni, estetski i radni odgoj ima nesumljivo veliku vrijednost za kasniji ivotni (obiteljski), profesionalni i radni razvoj mladog ?ovjeka. Uvjeti ivota u prvim godinama djetinjstva odlu?uju?i su faktor za to kakva ?e se li?nost formirati i kakva ?e li?nost biti tijekom svog razvoja. Predkolski odgoj se zasniva na suvremenim pedagokim dostignu?ima i ne moe se odvojiti od op?eg cilja drutvenog odgoja. Ozna?ava kamen temeljac i prvi stupanj u razvoju budu?e zdrave, stvarala?ke, kulturne i drutveno - korisne li?nosti.Rano u?enje djece i uravnoteeni razvoj njihovih psihi?kih i emocionalnih sposobnosti ima veliko psiholoko zna?enje. Dijete se znanstveno prati, posmatra, prou?ava, dijagnosticira, koriguje uz poduzimanje svih potrebnih stru?nih mjera da bi bilo zdravo, osje?alo se sigurnim, zati?enim, voljenim i da bi moglo zadovoljiti sve svoje osnovne bioloke i psiholoke potrebe.Globalni cilj predkolskog odgoja i obrazovanja je da se u skladu sa realnim mogu?nostima obezbijede uvjeti za cjelovit razvoj i ostvarivanje prava djece u skladu sa Konvencijom UN o pravima djece, kroz odgovaraju?u podrku obitelji razvoj i ja?anje predkolskih institucija u ostvarivanju principa na kojima se zasniva predkolski odgoj i obrazovanje.Op?i cilj predkolskog odgoja i obrazovanja kao integralnog dijela cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja u BiH je osigurati optimalne i jednake uvjete da svatko dijete, od ro?enja do polaska u kolu, razvija i ostvaruje intelektualne i tjelesne sposobnosti, kao i kompetencije kroz razli?ite vidove kvalitetnog i profesionalno autonomnog institucionalnog i vaninstitucionalnog predkolskog odgoja i obrazovanja.Predkolski odgoj i obrazovanje ima za cilj odgoj djece predkolske dobi prema zakonitostima njihovog tjelesnog i intelektualnog razvoja kako bi jo od ro?enja rasla, razvijala se i odgajala u jednakim i povoljnim uvjetima u skladu sa najnovijim nau?nim spoznajama i uvjetima drutvenog ivota.Posebni ciljevi predkolskog odgoja i obrazovanja :

Cilj njege, odgoja i obrazovanja predkolskog djeteta ostvaruje se u procesu realizacije op?ih zadataka njege i odgojno - obrazovnog rada i i specifi?nih zadataka koji se posebno definiraju za svatku odgojno - obrazovnu grupu.Posebni zadaci predkolskog odgoja i obrazovanja :
  1. Tjelesni i psihomotorni razvojCiljevi:

Zadaci:

- Brinuti o dje?joj higijeni i poticati razvoj higijenskih navika, zadovoljavanje

fiziolokih potreba, pranje ruku, pranje zuba, umivanje, obla?enje, svla?enje,

zakop?avanje, obuvanje obu?e, pospremanje sobe, bacanje otpadaka na za to

odre?eno mjesto, adekvatno obla?enje  1. Socio-emocionalni razvoj i razvoj sposobnostiCiljevi:Zadaci:- Razvijanje pozitivnog miljenja o obitelji, osje?anja pripadnosti obitelji, o

samom sebi te o tome da je obitelj ure?ena zajednica u kojoj se svatko

ponaa prema pravilima i da se ?lanovi obitelji trebaju razumijevati i paziti,

- Razvijati svijest kod djece o mogu?nosti utjecaja ?ovjeka na okolinu,

njegove odgovornosti za zbivanja u sredini u kojoj ivi i na toj osnovi

razvija ekoloku svijest i kulturu / o?uvanje prirode, na?in i mjesto

odlaganja otpadaka/ te utjecati na razvoj pojedinca da donosi ekoloke odluke i

sa njima uskladi svoje ponaanje,

- Razlikovanje ivog i neivog svijeta koji okruuje dijete te

upoznavanje karakteristika oblika ponaanja i oglaavanja ivotinja,

upoznavanje gra?e, funkcije i naziva vanijih organa kod biljaka, ivotinja i ljudi;

poticati na razmiljanje koji se insekti mogu posmatrati u prirodi,

- Uo?avati jedinstvo organskog svijeta, povezanost, me?uzavisnost i ravnoteu

u prirodi,

- Posmatrati i tuma?iti odre?ene pojave i promjene koje su nastale

?ovjekovim djelovanjem,

- Podsticati emocionalnu stabilnost i njegovanje pozitivne emocije na osnovu

osje?anja sigurnosti, povjerenja i prihva?enosti u grupi, mogu?nosti slobodnog

ispoljavanja svojih emocija te kultivisanje dje?je emocionalne sfere drutvenosti,

pozitivizma i humanosti,

- Uklju?ivanje novih alternativnih mogu?nosti da se zadovolje potrebe koje se ne

mogu trenutno zadovoljiti,  1. Spoznajni razvojCiljevi:

Zadaci:

  1. Govor, komunikacija, istraivanje i stvaralatvoCiljevi:


Zadaci:NOVOSTI I DEŠAVANJA U VRTIĆU:      Javni oglass Javni oglas Upis u vrtić Javni poziv Natječaj za ravnatelja/icu Javni poziv Općine Usora Natječaj Popis upisanih, 2021./2022. Upis u vrtić, šk. 2021./2022. Javni oglas za prijem odgajatelja

Rad sa djecom

Predškolski odgoj čini početnu strukturu integralnog odgojnog sistema. Kao temeljni dio sistema ima nezamjenjivu ulogu u odgoju i obrazovanju djece.

Okruženje za učenje djece

Smatramo da okruženje najsnažnije određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihova učenja.

Učenje

Kada promišljaju o vrtiću roditelji ga često, gotovo isključivo, poistovjećuju sa vršnjačkom socijalizacijom i ciljanim razvojim aktivnostima.


osmrtnicama ljubuški umrli ljubuški osmrtnice grude smrtovnice sarajevo osmrtnice smrtovnice livno umrli lektire jastuci madraci horoscope umrli vicevi horoskop knjige