Prijava za roditelje

Javni oglass

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA USORA

JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA '' IVANČICA ''  USORA

Broj: 116/2023

Datum: 31.7.2023.

Na temelju članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10, 8/12 i 13/14), članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 8/19), članka 35. Pravila Javne predškolske ustanove ''Ivančica'' Usora  (''Službeni glasnik općine Usora '', broj: 3/11), Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u J.P.U. ''Ivančica'' Usora, te Odluke Upravnog odbora J.P.U. ''Ivančica'' Usora  (broj:32/23), ravnateljica J.P.U. „Ivančica“   raspisuje:

JAVNI OGLAS

Za prijem  u radni odnos radnika/ice na određeno vrijeme

I

Raspisuje se javni oglas za upražnjeno radno mjesto u J.P.U. ''Ivančica'' Usora na određeno vrijeme – period od godinu dana i to za:

II

Opis poslova za radno mjesto  njegovatelja je sljedeći:

-neposredan rad s djecom jasličke dobi (njega, igra),

-vrši trijažu bolesne djece, te ih po potrebi vraća odmah roditeljima ili izolira do dolaska roditelja,

-vodi brigu o prehrani djece,

-brine o osobnoj higijeni djece, te stvaranju osnovnih higijenskih navika djece,

-brine o fiziološkim potrebama djece,

-organizira aktivnosti i rad s djecom,

-prati razvoj djece i njihov napredak,

-vodi dosje za svako dijete,

-suradnja s roditeljima, učestvuje u roditeljskim sastancima,

-prisustvuje stručnim sastancima,

-sudjeluje u pripremama i organiziranju svečanosti,

-rad na dezinfekciji igračaka i ostalog pribora u odgojnoj skupini,

-poslovi na estetskom uređenju sobe – odgojne skupine, hola, garderobe, centara i vrtića u cjelini,

-učestvuje u generalnom čišćenju vrtića,

-obavlja i druge poslove po dogovoru sa ravnateljem.

III

Opći uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,

da je osoba starija od 18 godina,

da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavljuje,

da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

IV

Posebni uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći:

Da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije,

Odgovarajuće radno iskustvo.

V

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Uredno popunjenu i potpisanu prijavu za navedeno radno mjesto, s kontakt brojem telefona i e-mailom,

VI

Ostale dokumente (ne starije od 3 mjeseca) kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta javnog oglasa, izabrani kandidat je dužan dostaviti u roku od 15 ( petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata:

uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

uvjerenje o nekažnjavanju,

liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

VII

Napomene:

- S kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju  obavit će se intervju, a o vremenu održavanja intervjua  isti će biti blagovremeno obavješteni.

- Literatura iz koje će biti pripremljena pitanja za  intervju su Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko- dobojskog kantona i Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja Zeničko- dobojskog kantona.

-Visina osnovne plaće: 855,36 KM.

- Za dodatna pojašnjenja kontaktirati 032/891350 ili 063/993959.

VIII

Javni natječaj će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: web stranica Općine Usora, web stranica J.P.U. ''Ivančica'' i u „Dnevnom listu“ Mostar.

Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

IX

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti poštom, preporučeno na adresu:

Javna predškolska ustanova '' Ivančica '' Usora

Žabljak bb, 74230 Usora, BiH

S naznakom:

'' NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Svu traženu dokumentaciju treba dostaviti  u orginalu ili ovjerene kopije.

Ustanova nije obvezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Nepotpune, neblagovremene  i neuredne  prijave na javni oglas, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa komisija će odbaciti zaključkom.

                                                     Ravnateljica

Edita Vuković Antolović

NOVOSTI I DEŠAVANJA U VRTIĆU:      Javni oglass Javni oglas Upis u vrtić Javni poziv Natječaj za ravnatelja/icu Javni poziv Općine Usora Natječaj Popis upisanih, 2021./2022. Upis u vrtić, šk. 2021./2022. Javni oglas za prijem odgajatelja

Rad sa djecom

Predškolski odgoj čini početnu strukturu integralnog odgojnog sistema. Kao temeljni dio sistema ima nezamjenjivu ulogu u odgoju i obrazovanju djece.

Okruženje za učenje djece

Smatramo da okruženje najsnažnije određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihova učenja.

Učenje

Kada promišljaju o vrtiću roditelji ga često, gotovo isključivo, poistovjećuju sa vršnjačkom socijalizacijom i ciljanim razvojim aktivnostima.


osmrtnicama ljubuški umrli ljubuški osmrtnice grude smrtovnice sarajevo osmrtnice smrtovnice livno umrli lektire jastuci madraci horoscope umrli vicevi horoskop knjige